Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy

 

Č.j.9833/2006-22
V Praze dne 11. dubna 2006

Přehled informačních zdrojů k RVP PV a RVP ZV
a tvorbě školních vzdělávacích programů

1.  Úvodní informace

V tomto přehledu jsou soustředěny odkazy na nejdůležitější materiály týkající se Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), tvorby školních vzdělávacích programů, souvisejícího vzdělávání pedagogických pracovníků a další metodické a informační podpory.

Uvedené odkazy na webové stránky jsou hypertextově aktivní, zároveň je ale popsána i cesta z příslušné úvodní stránky.

Záměrně jsou zveřejňovány informace o předškolním a základním vzdělávání společně, aby byla zdůrazněna návaznost obou rámcových vzdělávacích programů a byli vzájemně informováni pedagogičtí pracovníci mateřských i základních škol.

Celý dokument je také možno stáhnout v jednom archivu (zip archiv zde, velikost cca 7 Mb), a to včetně dokumentů označených jako off line verze.

Cílem tohoto přehledu není poskytnout vyčerpávající informaci o všech internetových zdrojích souvisejících s kurikulární reformou, ale poukázat na hlavní výchozí body, kterým by měla škola věnovat pozornost.

2.  Základní informační zdroje

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz

    Metodický portál – www.rvp.cz

    Výzkumný ústav pedagogický v Praze – www.vuppraha.cz

    Školský vzdělávací a informační portál – www.edu.cz

    Státní informační politika ve vzdělávání – www.e-gram.cz

    Národní institut pro další vzdělávání – www.nidv.cz

    Ústav pro informace ve vzdělávání – www.uiv.cz

    Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – www.cermat.cz

    Institut pedagogicko-psychologického poradenství – www.ippp.cz

    Česká školní inspekce – www.csicr.cz

    Národní institut dětí a mládeže – www.nidm.cz

    Ministerstvo vnitra – Sbírka zákonů – www.mvcr.cz/sbirka/index.html

3.  Právní předpisy

    Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

www.msmt.cz – Dokumenty – Přehled školských předpisů – Zákony – Školský zákon (off line verze zde – úplné znění)

    Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

www.msmt.cz – Dokumenty – Přehled školských předpisů – Zákony – Zákon o pedagogických pracovnících (off line verze zde – úplné znění)

    Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

www.msmt.cz – Dokumenty – Přehled školských předpisů – Vyhlášky (off line verze zde – úplné znění)

    Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

www.msmt.cz – Dokumenty – Přehled školských předpisů – Vyhlášky (off line verze zde)

    Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

www.msmt.cz – Dokumenty – Přehled školských předpisů – Vyhlášky (off line verze zde)

    Další zákony a vyhlášky

www.msmt.cz – Dokumenty – Přehled školských předpisů

www.mvcr.cz/sbirka/index.html - Ministerstvo vnitra – Sbírka zákonů

4.  Hlavní kurikulární dokumenty

    Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)

www.msmt.cz – Předškolní školství – Učební dokumenty (off line verze Word zde)

www.vuppraha.cz – Rámcové programy – RVP PV

www.rvp.cz – Předškolní vzdělávání – Dokument RVP PV – Text dokumentu (off line verze pdf zde)

    Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), včetně přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

www.msmt.cz – Základní školství – Učební dokumenty (off line verze zde)

www.vuppraha.cz – Rámcové programy – RVP ZV

www.rvp.cz – Základní vzdělávání – Základní vzdělávání

5.  Pokyny, opatření, sdělení a informace MŠMT k RVP PV a RVP ZV

    Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, čj. 32 405/2004-22

www.msmt.cz – Základní školství – Učební dokumenty (off line verze zde)

    Manuál k přípravě školního vzdělávacího programu mateřské školy

www.vuppraha.cz – Rámcové programy – RVP PV – Manuál

www.rvp.cz – Předškolní vzdělávání – Školní vzdělávací program – Manuál pro tvorbu ŠVP (off line verze pdf zde)

    Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. 31504/2004-22

www.msmt.cz – Základní školství – Učební dokumenty (off line verze zde)

    Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. 27002/2005-22

www.msmt.cz – Základní školství – Učební dokumenty (off line verze zde)

    Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

www.vuppraha.cz – Rámcové programy – RVP ZV – Tvorba školních vzdělávacích programů

www.rvp.cz – Základní vzdělávání – Základní vzdělávání – Školní vzdělávací program – Manuál (off line verze pdf zde)

    Komentář ke struktuře ŠVP pro základní vzdělávání

www.vuppraha.cz – Rámcové programy – RVP ZV – Tvorba školních vzdělávacích programů (ŠVP) (off line verze zde)

www.rvp.cz – Základní vzdělávání – Základní vzdělávání – Školní vzdělávací program – Komentář ke struktuře

    Informace MŠMT k jednotlivým vzdělávacím oblastem

www.msmt.cz – Základní školství – Oblasti základního vzdělávání

    Informace k zápisu změny kódu oboru základního vzdělání při zahájení výuky podle RVP ZV

www.msmt.cz – Základní školství – Jiná sdělení (off line verze zde, formulář zde)

    Právní výklady platných zákonů a vyhlášek

www.msmt.cz – Dokumenty – Právní výklady MŠMT – Právní vklady MŠMT

    Věstník MŠMT

www.msmt.cz – Dokumenty – Věstníky

6.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

    Projekt KOORDINÁTOR    

www.nidv.cz – Projekty – Koordinátor

    Projekt BRÁNA JAZYKŮ    

www.nidv.cz – Projekty – Brána jazyků

    Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP

www.msmt.cz – Další vzdělávání (vč. rekvalifikace) – Další vzdělávání pedagogických pracovníků (off line verze z dubna 2006 pdf zde)

    Projekty DVPP v rámci grantového schématu Opatření 3.1 OP RLZ Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání    

www.msmt.cz – Evropský sociální fond – Opatření 3.1 - grantové schéma, systémové a národní projekty – Výsledky 1.výzvy Opatření 3.1 (off line verze zde)

    Rozvojový program MŠMT Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji

www.msmt.cz – Další vzdělávání (vč. rekvalifikace) – Rozvojový program

    Rozvojový program ve vzdělání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně

www.msmt.cz – Další vzdělávání (vč. rekvalifikace) – Rozvojový program

    Rozvojový program ve vzdělávání „Vzdělávání pedagogických pracovníků“

www.msmt.cz – Další vzdělávání (vč. rekvalifikace) – Rozvojový program

    Program MEJA (připravuje se)

Program MEJA - Rozvojový program ve vzdělávání metodické a jazykové přípravy pro učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jazykové přípravy pro učitele MŠ, ZŠ a ZUŠ.

Program bude obdobou jazykového programu JAME. Do jazykových a metodických kurzů budou zařazováni prioritně učitelé 1. ZŠ, kteří učí nebo budou učit cizí jazyk. Program má za cíl zvýšit úroveň výuky žáků na 1. stupni ZŠ tím, že poskytne podporu učitelům jazyků, kteří nemají vzdělání pro výuku cizího jazyka. Je plánováno 150 hodin studia jazyka a metodiky. Jazykové kurzy pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ budou organizovány podle finančních a kapacitních možností. I pro tuto skupinu je stanoveno 150 hodin studia jazyka.

Z rozpočtu MŠMT budou hrazeny kurzy pro účastníky a administrace programu. V ceně kurzu nejsou zahrnuty cestovní výdaje účastníků a učebnice pro účastníky kurzů. Realizátorem kurzů bude Národní institut pro další vzdělávání a jeho krajská pracoviště. Semináře budou zahájeny nejpozději v září 2006.

7.  Některá metodická doporučení, příklady dobré praxe, odborné články

    Metodický portál RVP    

www.rvp.cz

    Projekt PILOT Z (pokusné ověřování výuky podle RVP ZV na 2. stupni) a PILOT I (pokusné ověřování výuky podle RVP ZV na 1. stupni)      

www.msmt.cz – Základní školství – Projekty ESF – Projekt Pilot Z

www.vuppraha.cz – ESF – Projekty realizované VÚP

    Projekt METODIKA    

www.msmt.cz – Základní školství – Projekty ESF – Projekt Metodika (off line verze zde)

www.vuppraha.cz – ESF – Projekty realizované VÚP

    Analýza podmínek školy

www.rvp.cz - Základní vzdělávání – Základní vzdělávání – Školní vzdělávací program – Proces tvorby – Analýza podmínek školy

    Specifika tvorby ŠVP v malotřídních školách

www.rvp.cz – Základní vzdělávání – Základní vzdělávání – Málotřídní školy

    Společný evropský referenční rámec pro jazyky

www.msmt.cz – Další vzdělávání (vč. rekvalifikace) – Jazykové vzdělávání -  Evropské jazykové projekty – Projekty Rady Evropy a Evropské unie – Projekty Rady Evropy, na kterých Česká republika participovala a participuje (off line verze zde)

    Evropské jazykové portfolio

www.msmt.cz – Další vzdělávání (vč. rekvalifikace) – Jazykové vzdělávání -  Evropské jazykové projekty – Projekty Rady Evropy a Evropské unie – Projekty Rady Evropy, na kterých Česká republika participovala a participuje (off line verze zde)

    Evaluace a autoevaluace školy

www.csicr.cz – Rozvoj systému pro vlastní hodnocení

www.csicr.cz – Mezinárodní spolupráce

www.cermat.cz – O testování

www.cermat.cz - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií    

www.uiv.cz – ÚIV – Mezinárodní aktivity – Euridice nebo PISA nebo PIRLS nebo TIMSS

www.uiv.cz – ÚIV – Tuzemské projekty – Projekt KVALITA    

8.  Další užitečné informace

    Pilotní základní školy, které ověřují výuku podle RVP ZV (v rámci projektu PILOT Z a PILOT I). Na webových stránkách několika z těchto pilotních ZŠ lze nahlédnout do jejich ŠVP.

1.        ZŠ Londýnská, Londýnská 34, 120 00 Praha 2
www.londynska.cz

2.        ZŠ Táborská, Táborská 45/421, 140 00 Praha 4
www.zstaborska.cz

3.        ZŠ Novoborská, Novoborská 371, 190 00 Praha 9 – Prosek
http://novoborska.hyperlink.cz

4.        ZŠ Lysice, Lysice 360, 679 71 okr. Blansko
www.zs.lysice.cz

5.        ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, 580 01 Havlíčkův Brod
www.volny.cz/zs.hbrodnuselska

6.        ZŠ Kroměříž, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
www.zszachar.cz

7.        ZŠ J. Matiegky, Mělník, Pražská 2817, 276 01 Mělník
www.zsjm-me.cz

8.        ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, 383 01 Prachatice
www.prachatice.cz/vodnanka

9.        ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 573 01 Chrudim
www.zsmalika.cz

10.    ZŠ Ostrava, Kosmonautů 15, 700 30 Ostrava – Zábřeh
www.volny.cz/zskosmonautu15

11.    ZŠ Liberec, Lesní 575/12, 460 01 Liberec
www.zsles.edulib.cz

12.    ZŠ Turnov, Žižkova 518, 511 01 Turnov
www.zsturnov.cz

13.    ZŠ Ústí nad Labem, ul. SNP 2304/6, 400 11 Ústí nad Labem
www.zssnp6.cz

14.    ZŠ Vrané nad Vltavou, U Školy 208, 252 46 Vrané nad Vltavou
www.zsvrane.cz

15.    ZŠ Nemyčeves, 506 01 p. Jičín 1 (pouze 1. stupeň)

16.    ZŠ Chlupova 1800, 155 00 Praha 5 (pouze 1. stupeň)
www.fzs-chlupova.cz

    Vzdělávací a jiné aktivity dalších subjektů

V oblasti vzdělávání, metodické a informační podpory jsou aktivní také kraje, obce a celá řada nestátních subjektů.

Webové adresy krajů:

1.      Hlavní město Praha: www.cityofprague.cz

2.      Středočeský kraj: www.kr-stredocesky.cz

3.      Jihočeský kraj: www.kraj-jihocesky.cz

4.      Plzeňský kraj: www.kr-plzensky.cz

5.      Karlovarský kraj: www.kr-karlovarsky.cz

6.      Ústecký kraj: www.kr-ustecky.cz

7.      Liberecký kraj: www.kraj-lbc.cz

8.      Královéhradecký kraj: www.kr-kralovehradecky.cz

9.      Pardubický kraj: www.pardubickykraj.cz

10.  Kraj Vysočina: www.kr-vysocina.cz

11.  Jihomoravský kraj: www.kr-jihomoravsky.cz

12.  Olomoucký kraj: www.kr-olomoucky.cz

13.  Moravskoslezský kraj: www.kr-moravskoslezsky.cz

14.  Zlínský kraj: www.kr-zlinsky.cz

    Konference k výsledkům ověřování výuky podle RVP ZV v pilotních základních školách (projekt PILOT Z a projekt PILOT I)

Předpokládaný termín podzim 2006. Bližší informace budou zveřejněny na www.rvp.cz a www.vuppraha.cz.

    Pedagogická a další fakulty vysokých škol připravujících učitele – odkazy na webové stránky

www.msmt.cz – Vysoké školy – Veřejné a soukromé vysoké školy

    Vzdělávací program EU Socrates

www.socrates.cz

    Dům zahraničních služeb MŠMT – Akademická informační agentura

www.dzs.cz - AIA

 

 

PaedDr. Jiřina Tichá, v.r.

ředitelka odboru předškolního, základního,
a základního uměleckého vzdělávání